Στην Α-ΜΟΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. καλύπτεται όλο το φάσμα μελέτης και πρακτικών εφαρμογών που απαιτείται για την ολοκλήρωση οποιουδήποτε έργου. Έτσι η εταιρία μας δραστηριοποιείται επιτυχώς στον βιομηχανικό, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Δείτε παρακάτω τα αντίστοιχα έργα μας :