ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ

Για τη διασφάλιση της υγιεινής αλλά και τη προστασία του υδάτινου ορίζοντα μιας περιοχής από τη διαρροή τυχόν λυμάτων, η Α-ΜΟΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. διαθέτει τα κατάλληλα μέσα σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό για την κατάλληλη υγρομόνωση βόθρων (Βιολογικών και μη) όπου και όποτε αυτό απαιτηθεί.