ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΣΑΝΣΕΡ

Ενδεχόμενη εισροή υδάτων στο χώρο του ανελκυστήρα εγκυμονεί κινδύνους λόγω βραχυκυκλώματος εάν φτάσει στα καλώδια αυτού και επίσης δημιουργεί διαβρώσεις στα δομικά -μεταλλικά μέρη του, λόγω δημιουργίας υγρασίας.

Γι'αυτό το λόγο η στεγανοποίηση ενός Φρεατίου Ασανσέρ είναι μια απαραίτητη διαδικασία κατά την κατασκευή ενός κτιρίου προς αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων.